شهر باستانی پترا کشور اردن شهر عمان در جنوب پایتخت کشور اردن، یعنی در جنوب شهر عمان، شهری باستانی به نام شهر پترا قرار دارد. شهر پترا در قدیم پایتخت حکومت باستانی و سلطنتی نبطی ها بوده است. شهر باستانی پترا در سال 2007 عنوان یکی از عجایب هفتگانه ی جهان را به خود اختصاص