تیسفون عراق تیسفون نام یکی از پایتخت‌های باستانی ایران است و در کشور عراق امروزی قرار دارد. این شهر در دوران اشکانیان به عنوان پایتخت غربی ایران در منطقه میان‌ رودان بنا نهاده شد و در دوران ساسانی اهمیت خود را به عنوان مرکز قدرت سیاسی و اقتصادی حفظ کرد. پس از حمله اعراب به ایران،