کولوسئوم کشور ایتالیا شهر روم کولوسئوم، یک تماشاخانه بیضی‌وار در مرکز رم در ایتالیا است. این آمفی‌تئاتر بزرگ‌ترین از نوع خود در امپراتوری روم باستان بوده است. تعداد ردیف‌های صندلی آن به تعداد پنجاه هزار می رسد و دارای ۸۰ در ورودی است. کولوسئوم به عنوان یکی از عجایب هفتگانه جدید شهرت دارد. واژه کلوسئوم