دره ستارگان جزیره قشم دره ستاره ها كه اهالى بومى به آن ستاره افتاده یا استاره كفته نیز مى گویند از زیباترین جلوه هاى فرسایش در جزیره پهناور قشم است. برخى از اهالى معتقدند با تاریك شدن هوا این دره محل آمد و شد جانوران فرازمینی است. دره ستاره ها با قدمت حدود 2 میلیون