تابوت های آویزان فیلیپین،سگادا در سگادا ،شهری در فیلیپین مردم ترجیح می دهند پس از مرگ در این تابوت ها از این صخره ها آویزان باشند تا در خاک دفن گردند که البته اینهم آداب خاصی دارد .به این نحو که قبل از مردن این تابوت ها را از این صخره ها آویزان کرده و