کویر بندریگ استان اصفهان شهر کاشان به شهر زیر زمینی(اویی) معروف است. در واقع ساختارهای متراکم، پیچیده و گسترده‌ای چون دالانهای باریک تودرتو و اتاقهایی با ابعاد کچک است. مجموعه اویی در زیر بافت قدیم شهر شکل گرفته و تا سطح کنونی شهر نیز گسترده شده‌است. در این معماری دست کم در شهرنوش آباد با