جاده اسالم به خلخال استان گیلان و اردبیل این جاده رویایی که اسالم در استان گیلان را به شهرستان خلخال در استان اردبیل متصل می کند، به خاطر شرایط اقلیم و ترکیب طبیعت کوهستانی، جنگلی و دشت، به عنوان زیباترین جاده ایران شناخته می شود. جاده 70 کیلومتری اسالم به خلخال دارای طبیعت دست نخورده