چشمه رسول الله استان فارس شهر اقلید چشمه رسول االله یکی از جاذبه های استان فارس در ۵ کیبومتری جنوب غربی شهر اقلید قرار دارد. نام قدیم این چشمه شکاب بوده که طی  ۱۰۰ سال گذشته به چشمه رسول الله یا چشمه  محمد رسول الله مشهور شده است. این چشمه از زیر تخته سنگی می جوشد