کاخ آپادانای شوش استان خوزستان شهرستان شوش کاخ آپادانای شوش قصر زمستانی شاهان هخامنشی بوده‌است. این کاخ به دستور داریوش بزرگ پادشاه هخامنشی در حدود 500 سال پیش از میلاد در شوش روی آثار و بقایای عیلامی بنا نهاده شد. دیوارهای کاخ از خشت و ستون‌های آن سنگی هستند. کاخ داریوش واحدهای مختلفی مانند تالار