جزیره قشم

 خلیج فارس

قشـم بزرگتریـن جـزیره خلیـج فـارس و بزرگتریـن جـزیره غیـر مسـتقل دنیـاست که از مـوقعیت سـوق الجیشی مناسبی برخوردار است. این جزیره در دوران ساسانیان ابرکاوان نام داشته و جزو استان هرمزگان ایران می باشد. جـزيره قشم از شمـال بـه شهـر بنـدرعباس، مرکـز بخـش خميـر و قسـمتی از شهرسـتان بنـدر لنگـه، از شمال شرق به جزيره هرمز، از شرق به جزيره لارک، از جنوب به جزيره هنگام و از جنوب غرب بـه جـزاير تنـب بـزرگ و کـوچک و ابوموسـی محـدود می گـردد. نزديکترين بندر در ساحل اصلی کشور به جزيره قشم، بندرعباس است . نزديکترين فاصله اين جزيره به ساحل اصلی کشور، در دماغه شمالی جزيره، در محل بندر لافت (در جزيره قشم) تا آبادى پل، مرکز دهستان خمير (در ساحل اصلی کشور) بوده و در آينده محل احداث پل خليج فارس خواهد بود. در شمال جزيره قشم دماغه هاى قشم، لافت و باسعيدو و در جنوب دماغه ديرستان واقع است.

مساحت جزيره 1491 کيلومترمربع، حدود 2.5 برابر دومين جزيره بزرگ خليج فارس يعنی بحرين است. 300 کيلومتر از جزيره قشم به منطقه آزاد اختصاص داده شده و این مسئله موجب شده است که این منطقه براي ذخيره سازي کالا، ترانزيت و حمل و نقل مجدد به آسياي ميانه و قفقاز با راه آهن و راه شوسه، براي تمامی صنايع و در هر رشته صنعتی به علت داشتن کرانه هاي عميق، براي تأسیسات سوختگيري و ارائه خدمات به کشتی هاي اقيانوس پيما، براي صنايع بيوتکنولوژيک که در حال حاضر داراي يک مرکز پژوهش در زمينه تمامی انواع جلبک ها و محصولات ديگر دريايی است، براي توليد مواد اوليه غذايی ،دارويی و آرايشی و صنايع وابسته به علت نزديکی به منابع نفت و گاز و براي فعاليت در تمامی رشته هاي صنعتی نفت و گاز و پتروشيمی و خدمات وابسته مناسب باشد. جنگلهاي منحصر به فرد حرا و پرندگان مهاجر، اکوسيستم زيبايی را در جهت ايجاد مکانهاي توريستی و جلب توريست ها فراهم کرده است.

جزيره قشم، واقع در تنگه هرمز، از وضعيت خاصش بين خليج فارس و اقيانوس هند بهره می برد. از این جهت که مرز آبراهی تمامی كشورهاي حاشيه ( ايران، عراق، كويت، عربستان سعودي، بحرين، قطر، امارات متحده عربی و عمان) تقريبا از سواحل جنوبی آن عبور کرده و تمام ترافيك هوائی شرق و غرب از فراز آسمان قشم می گذرد. جزيره با تمام خصوصياتش، دريچه اي است به خليج فارس. بنابراين قشم بر بلنداي كانالی ايستاده است كه حجم وسيعی از نفت و گاز جهان هميشه و براي 100 سال آينده، از آنجا منتقل می شود. همين موقعيت خاص است كه قشم را از ساير جزيره هاي خليج فارس متمايز می نمايد.

جوانی جمعيت از عمده ترين و بارزترين ويژگی هاي جمعيتی جزيره قشم است. قرار گرفتن جزيره قشم در تنگه استراتژيک هرمز، سبب ساز تاريخ پر نشيب و فرازى براى آن از دوره عيلاميان تا عصر حاضر بوده است که بی ترديد آزاد سازى جزيره از استيلاى بيگانگان توسط امامقلی خان (سردار ظفرمند عصر صفويه) از نقطه هاى درخشان تاريخ جزيره محسوب شده و آنگاه انتخاب قشم به عنوان منطقه آزاد صنعتی تجارى در سال 1369 توسط دولت جمهورى اسلامی ايران که به درستی میبايد آن را عصر نوزايش جزيره دانست.

جاذبه ها ودیدنی هاي گردشگري جزیره قشم را به سه گروه اصلی می توان تقسیم کرد : طبیعی، تاریخی و انسان ساخت که در اینجا به تعدادی از آن ها می پردازیم.

 • غارخربز یا خربس در 12 کیلومتري شهرقشم که به اعتقاد مردم محلی براي پناهگاه و نیایشگاه درقدیم استفاده می شده.
 • سدهاي زمان ساسانی وهخامنشی: سد پی پشت درنزدیکی روستاي پی پشت ودر37 کیلومتري قشم و 28 کیلومتري فرودگاه بین المللی قشم درشمال جزیره (ساسانی). سد گوران در78کیلومتري قشم (هخامنشیان)
 • چاههاي تل اب یاطلا: در76کیلومتري قشم ودر30 کیلومتري شمال فرودگاه بین المللی قشم چاههاي طلا قراردارند.
 • اثارتاریخی وباستانی: 1- قلعه قشم که توسط پرتغالی ها به عنوان دژنظامی ساخته شده است2- نیایشگاه ناهید درتپه کولغان در3 کیلومتري شمال غربی شهرقشم3- مسجد قبادرروستاي هلر
 • قبرستان انگلیسی ها: این قبرستان درروستاي باسعیدو قرار دارد.
 • غارنمکی: در90 کیلومتري شهر قشم درانتهاي جنوب غربی جزیره کوه گنبدي شکل به ارتفاع 237 مترازسطح دریا غارنمک قراردارد.
 • کوه وتندیس هاي قشم: سطح این کوه ها ازلایه هاي مرجانی، اسفنجی ودوکفه اي پوشیده شده،دراثرفعل انفعالات طبیعی، وزش باد، طوفان هاي باران زا نمادها وتندیس هاي زیبا شکل گرفته است.
 • جنگل هاي حرا: درفاصله بین شمال جزیره قشم وبندر خمیردرگستره اي معادل 200 کیلومتر پدید آمده اندو زیستگاه انواع پرندگان مهاجر می باشد.
 • انجیرمعابد (درخت سبز): ازرستنی هاي شگفت انگیز مناطق حاره به خصوص جزایر خلیج فارس درخت همیشه سبز لور(معروف به انجیر معابد) است.
 • حیات وحش دریا: به طورکلی 11 گونه خرچنگ ازسه خانواده درجزیره قشم وجود دارد. آبهاي قشم ازانواع ماهی غنی میباشد. درآب هاي جزیره قشم، هنگام ولارك دولفین بطري نیز ازعمده پستانداران منطقه است.
 • جاذبه هاي تجاري: بازارهاي متعدد سنتی ومدرن که گردشگران زیادي را براي خرید به سوي خود می کشانند.

درباره نویسنده

client-photo-1
مهسا صادقی

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید