برج آزادی استان تهران در سال ۱۳۴۵ شمسی طراحی یک بنا که نماد و معرف ایران باشد در بین معماران ایرانی به مسابقه گذاشته شد و در میان طرح های ارائه شده طرح مهندس حسین امانت که از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده بود برنده شد و در سال ۱۳۴۹ ساخته شد. مهندس امانت جوان